Re: Re: Re: K svědectví

Patrik | 24.09.2012

Zdravím Velbloude

Ťažká diskusia (aj pre obmedzené možnosti...)
a tak len dve myšlienky do placu.

Z pohľadu večnosti a času:
Človek, ktorý zomrie spí. Neexistuje jeho telo ani duša! Čaká na vzkriesenie, ktoré sa udeje pri druhom príchode Ježiša Krista. Z pohľadu nás ľudí medzi dobou, kedy zomrel a dobou, kedy je (bude) vzkriesený uplynie čas.
Nie však z pohľadu človeka, ktorý zomrel. Posledná sekunda, ktorú vnímal pred smrťou a prvá sekunda, ktorú bude vnímať po vzkriesení "premostia" čas, počas ktorého človek spí - resp. je mŕtvy. To môžeme čítať aj v Biblii. Pán Ježiš si dal dokonca záležať na tom, aby smrť nazval spánkom a dokonca v modlitbe pri vzkriesení Lazara hovorí, že Jemu sú veci jasné ale hovorí ich nahlas v modlitbe pre tých, ktorí ho počúvajú a sú prítomní vzkrieseniu Lazara. A keďže je tento príbeh zaznamenaný, tak to hovoril aj pre všetky ďalšie generácie, ktoré budú Písmo čítať.

Keďže pri druhom príchode:
1 Tesalonickým 4:13  Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje.
14  Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.
15  Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli.
16  Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv;
17  potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.
18  Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.

budú ľudia vzkriesení - teda dostanú nové telá, nemôžu sa ocitnúť vo večnosti ako mŕtvi, ale ako živý - hmotný ľudia, ktorých telá budú premenené - uspôsobené podmienkam večnosti - nebudú podliehať smrti, únave, chorobám... atď.

Takže, človek sa nemôže ocitnúť vo večnosti ako mŕtvy! Ale len ako živý. Aj to len tí, ktorí oprali svoje rúcha, vybielili ich v krvi baránkovej, ktorí sa narodili znova... atď, ako to môžeme čítať v slovách Ježiša.

Toľko k téme.

PS. O tom, že človek po smrti spí povedal sám Ježiš, nie ktorákoľvek z reformovaných cirkví. V Písme je o tom nie jeden verš. Tiež o tom, že dušou označuje Písmo živého človeka sa môžeme veľakrát dočítať v Písme - viď starý zákon, ktorý častokrát používa výraz "koľko duší" mal vo svojej rodine napr. Abrahám. Písmo nepozná dušu ako nehmotnú existenciu človeka ani Ježiš ani jeho učeníci nič také nepoznali. Učenie o duši vzniká o mnoho storočí neskôr vo všeobecnej cirkvi, ktorá potrebovala podporiť "svoje ciele", tak ako učenie o očistci a odpustkoch.

Přidat nový příspěvek