Křesťanství a Bůh

O čem je křesťanství? Je opravdu jen systémem zákazů, příkazů a nesmyslných dogmat, jak mnozí s úsměvem tvrdí? Je o chození do kostela, odříkávání monotonních modliteb a vykonáváním různých rituálů s vidinou nebe pro "ty hodné"? Chceme Vám ukázat, že nikoliv...

Dozvíte se zde základní informace o křesťanské víře opírající se o Bibli a nikoliv lidské tradice.

O křesťanství a víře

Základní jádro křesťanství

28.11.2011 00:48
Bůh stvořil člověka. Stvořil ho „ke svému obrazu, podle své podoby“ (Genesis 1:26). Za těmito slovy se skrývá především nadání člověka schopností...

Jak navázat ztracený vztah s Bohem? (přijmout spasení)

28.11.2011 00:48
Tento článek nemá za cíl obhajovat víru jako takovou, nebo argumentovat ve prospěch křesťanství! K tomu jsou určeny ostatní oblasti tohoto webu....

Vyznání víry

28.11.2011 01:23
Apoštolské vyznání víry shrnující podstatu křesťanské víry, na které se shodují křesťané napříč církvemi Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele...

Ježíš Kristus - alfa i omega křesťanství

28.11.2011 00:49
1 Janův 4:10 "V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše...

Co není křesťanství?

28.11.2011 00:49
Odpověď na tuto otázku nejlépe vykreslíme právě tehdy, když naopak pochopíme co křesťanství je (Základní jádro křesťanství). Přesto můžeme...

Jak prohlubovat vztah s Bohem?

28.11.2011 01:23
Možná bychom mohli začít otázkou, jak prohlubujete vztah s tím, koho milujete? Chcete s ním trávit svůj čas? Nechcete jej jakýmkoliv způsobem...

Velikonoce, pravý smysl a význam

06.04.2012 17:12
  Velikonoce... Mnohými dlouho očekávaný svátek, při kterém se prožívají různé tradice. Jedni se těší na tradiční pomlázku, jiní na to, až...

Vánoce a sebevražedná mise

21.12.2014 14:44
Kdo alespoň občas sleduje aktuální zpravodajství, neunikne mu spousta smutných událostí, mezi které můžeme jistě zařadit různé sebevražedné mise...

Vysvětlení nejčastějších předsudků vůči křesťanství

Bůh ano, církev ne

28.11.2011 10:02
V současné době se jedná o velmi častý názor. Sčítání lidu z roku 2011 ukazuje stále se zesilující trend tohoto přesvědčení. Ačkoliv je potřeba...

Musíme se chovat dobře, aby nás "Pánbů" pustil do nebe...

28.11.2011 10:02
Kdyby platil následující výrok, pak by nebe bylo prázdné … Abych to nějak tak vysvětlil. Všechna náboženství tohoto světa pracují na principu:...

Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže

28.11.2011 10:03
Nejsem si úplně jistý, odkud se vzal názor, že Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže. Je pravda, že tehdejší židovská společnost byla převážně...

Křesťanství je plné pokrytců, nemůže být tedy pravé

13.12.2011 21:49
Velká většina z nás, kteří nejsme izolováni od různorodé společnosti našich spoluobčanů, má řadu negativních zkušeností s těmi, kteří o sobě...

Ztráta svobody křesťanů?

28.11.2011 10:03
Velmi mnoho lidí si drží od křesťanství odstup ne proto, že by nevěřili, že Bůh existuje. Spíše se bojí toho, že by ztratili svoji svobodu. Bojí...

Bible podporuje vraždění lidí

28.11.2011 10:03
Začněme zde tím, že Bible vraždění jako takové zakazuje. Všichni moc dobře známe šesté přikázání, kde se říká „Nezabiješ!“ či doslovnější překlad...

 

Sekce pojmů je momentálně ve výstavbě

Vysvětlení základních pojmů

Pokání

28.11.2011 01:26
Jde o vnitřní proměnu, naprostou změnu myšlení. Pokání není dlouhodobý stav, je to aktivní vyznání své vlastní nedostatečnosti. Nutně pak musí...

Poslední soud

28.11.2011 09:59
Mnoho lidí se hrozí a mnohé pohoršuje, myšlenka, že by Bůh mohl lidi soudit. Věřím, že nemálo těchto lidí moc dobře ví, proč se bojí....Nicméně...

Požehnání

28.11.2011 09:59
Požehnání obecně znamená prosperitu, ať už v oblasti fyzické nebo duchovní. Požehnáním rozumíme také vyřčené slovo, kterým člověk vyprošuje dobré...

Pravda

28.11.2011 10:00
V dnešní společnosti existuje zvláštní trend - potlačovat význam slova pravda. Každý může mít "svoji" pravdu a nemáme se opovážit vnucovat ji...

Prorok, proroctví

28.11.2011 10:00
Křesťanské pojetí se od běžného pojetí tohoto pojmu výrazně liší. Známe proroctví Nostradama nebo Sibyly. Tito lidé hovořili o budoucnosti. Prorok...

Rouhání

28.11.2011 10:00
Mluvit neuctivě o komkoliv je společensky nepřípustné a nevhodné. Mluvit neuctivě o Bohu, vyjadřovat se posměšně, znevažovat jej, tomu se říká...

Smilstvo, cizoložství

28.11.2011 10:00
Morální zásady jsou důležitým východiskem křesťanství. Smilstvo a cizoložství je předmětem desatera, kde je řečeno: „Nesesmilníš!” (Ex 20:14) Proč je...

Svatý, svatost

28.11.2011 10:00
Svatý je synonymem Boha. „Svatí buďte, neboť já jsem svatý.“ To je výrok Boha (1Pt 1:16). V obecném slova smyslu vyjadřuje oddělenost....

Víra (nefalešná)

28.11.2011 10:00

Vzkříšení

28.11.2011 10:00
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>