Andělé

28.11.2011 01:23

Andělé jsou stvořené duchovní bytosti, které slouží Bohu. Ve starém zákoně jsou Bohem používáni k tomu, aby promlouvali k prorokům (2. Královská 1:3), chrání ty jenž se bojí Boha (Žalm 34:8), vykonávali Boží soud (2. Samuelova 24:16), dobrořečí a uctívají Boha (Žalm 103:20; 148:2). Také v novém zákoně jsou andělé služebníci Boží, kteří vykonávají Jeho vůli. V listu Židům v první kapitole popisuje autor vyvýšení božího syna Ježíše Krista nad anděly a kapitolu končí slovy „Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení?.“ V listu Koloským 2:18 se hovoří o tom, že Následovníci Krista Ježíše nemají uctívat anděly, ale držet se pouze Krista.

Doposud jsme však hovořili o andělech, kteří jsou na straně dobra a "pracují" pro Boha. Je tu však ještě druhá skupina andělů, kteří také kdysi Bohu sloužili, ale později kvůli pýše a vzpouře proti Bohu, byli od Něj odvrženi pryč. Tyto bytosti jsou nyní démoni a snaží se zmařit Boží dílo - člověka. Ačkoliv je Bůh může zničit během okamžiku (a jednou to učiní), nechává je zatím lidem škodit. Mají však stanovená jasná pravidla, která nemohou porušovat. Pokud se jim však člověk otevírá (např. pomocí magie, hříchu apod.), pak se mohou v našich životech do různé míry negativně projevovat.

Na internetu lze nalézt mj. velmi populární andělské seance a různě propagované metody komunikace s anděly. Bible však toto zakazuje. Pokud se někdo spojuje s anděly (např. channelingem), vzývá je a modlí se k nim, prakticky vzato oslovuje démony, kteří jej takto odvedou od pravého poznání Boha a mohou začít v jeho životě jednat.

Praví andělé slouží výhradně Bohu a v žádném případě nenechají sloužit sami sobě! Poukazují pouze k Bohu a Ježíši Kristu a různým způsobem pomáhají lidem dojít k tomuto poznání...to je jedno z jejich základních poslání.

Články k tématu:

Paranormální jevy a jejich vysvětlení

Ďábel