Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže

28.11.2011 10:03

Nejsem si úplně jistý, odkud se vzal názor, že Bible degraduje ženy a vyvyšuje muže. Je pravda, že tehdejší židovská společnost byla převážně patriarchická a muži zastávali vedoucí pozice, které nebyly přístupné ženám. Tvrdit však, že ženy byly (či stále jsou) degradovány, by bylo nepochopením Biblického sdělení.

Při pečlivém studiu židovských, křesťanských a řeckých spisů z tehdejší doby totiž zjistíme, že muži sice měli v rodině hlavní postavení, nicméně ženy za svými muži až tak moc nepokulhávaly. Navíc měly být svými muži chráněny. Zmíním zde jeden důležitý biblický text:

„V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (Efezským 5,21-25).

Tato pasáž je určitým shrnutím křesťanského postoje vztahu muže a ženy. Na první pohled se sice může jevit, že ženy mají být podřízeny mužům. Nesmíme se ovšem zastavit u věty „ženy podřizujete se svým mužům“. To bychom vytrhli verš z kontextu, a pak bychom opravdu mohli prohlásit, že Bible ženy degraduje.

Různých „sporných“ textů lze nalézt v Bibli více, výše uvedené však vystihují celou problematiku nejlépe. Jakého zacházení se tedy podle Bible má ženě od muže dostávat? Trefně to vyjádřil John MacArthur ve svém komentáři k Novému zákonu. Muž má ženu milovat: „stejně bezvýhradnou, nesobeckou a obětavou láskou, jakou Kristus miluje církev. Kristus se kvůli církvi vzdal všeho včetně svého života, a to je měřítkem oběti, jejímž prostřednictvím má muž prokazovat lásku své ženě“.

Text vyzývá ženy, aby se prostě nechaly muži vést, aby se nebály svěřit rozhodování do rukou svého muže. Možná to zní špatně, ale na druhou stranu je zde kladen nárok i na muže, kteří mají své ženy milovat a mají být připraveni se za své ženy obětovat, tedy je mají ochraňovat.

Bible jednoduše vnímá muže jako rozeného vedoucího, který má vést svoji rodinu z lásky. Navíc jednotlivé výzvy nejsou dány do rukou opačnému pohlaví, aby jej zneužívalo. Ženám není dáno, aby od mužů vyžadovali onu lásku, a muži nemají právo vydupávat si, aby se jim ženy podřizovaly.

Když Bůh tvořil člověka, viděl, že není pro muže dobré, aby byl sám, a tak se rozhodl, že mu stvoří „pomoc jemu rovnou“ (Genesis 2,18). Muž jednoduše není ženě nějakým způsobem nadřazený, ale oba jsou si rovní. Žena není žádným způsobem degradována, ale je povzbuzována, aby se nebála spolehnout se na svého muže.

Ženy v Bibli obecně hrají významnou roli a nacházíme je v důležitých pozicích. Můžeme je najít v roli proroků (Soudců 4:4) či apoštolů (Římanům 16,7). Sehrály velmi důležitou roli svědků Ježíšova vzkříšení (Matouš 28,1-8) a apoštol Pavel je zahrnuje také mezi diakony (1. Timoteovi 3,11). V souvislosti s Biblí tedy nemůžeme mluvit o degradování žen a upřednostňování mužů, protože jasně zdůrazňuje jejich rovnost. Jde především o harmonické soužití a o vytvoření rovnocenného vztahu, kde se navzájem muž a žena doplňuje.

Když bych to řekl jinak, tak Bible popisuje přesný opak stavu dnešní společnosti, kde se muži a ženy neustále shazují a pomlouvají, nemilují a nerespektují. „Ty ženský …“ „Ti chlapi …“. Tyto výroky jsou klasickou ukázkou degradace žen ze strany mužů, ale i naopak. Boží výzva je však jiná - Bůh touží, abychom se milovali, odpouštěli si a nesli břemena jedni druhých. Věřím, že toto je skrytá touha každého člověka. Naplnění této touhy je skryto v principech, které Bible vyučuje...

Závěr

Bible učí, že před Bohem jsme si všichni rovni. Ženy nejsou ani výše, ale ani níže, než-li muži - a naopak. Existuje zde však jakýsi systém podřízení, aby mohla společnost nějakým způsobem fungovat. Takový princip vidíme v mnoha dalších oblastech našeho života. Podřizujeme se státní moci, úředníkům, policistům, zaměstnavatelům, učitelům. Neznamená to však, že by byl úředník více než já, nebo že by byl učitel "něco více". Má pouze určitou roli, kterou hraje v rámci společnosti. Kdyby se najednou zhroutil systém podřízení na všech úrovních, nastal by totální chaos. Děti by neposlouchaly rodiče, lidé by se vraždili a jinak porušovali zákon, neboť by nerespektovali autoritu zákonu, svědomí a soudů...atd. atd.

Boží plán je tedy dokonalý. Miluje všechny lidi a nikomu nestraní. Abychom však spolu navzájem mohli nějak fungovat, určil Bůh různé systémy společenských rolí. Postavení ženy a muže je jednou z takových rolí, která však neponižuje, nýbrž chrání...

Další pojednání o této otázce v následujícím článku.

 

Část obsahu Pete Lupton