Církev

28.11.2011 01:24

V kontextu naší kultury má většina lidí velmi zkreslenou představu o tom, co vlastně církev je, a jaké je její poslání. Slovo církev je dnes chápáno jako místo, budova, kostel či instituce a velmi často si ji lidé spojují s pojmy jako papež, Vatikán, odpustky, křížové války, inkvizice, pokrytectví, hromadění majetku apod. V podstatě všechno výše uvedené nemá s pravým biblickým křesťanstvím téměř nic společného!

Podstata církve

Slovo církev je překladem z řeckého ekklésia, což lze přeložit jako „shromáždění“. Shromáždění ve smyslu společenství Božího lidu - těch, kteří chtějí změnit svůj život, uvěřili v Pána Ježíše Krista a prožili duchovní znovuzrození. Bible církev připodobňuje pomocí obrazů např. k lidskému tělu sestávajícího z mnoha údů, ale třeba i k nevěstě připravující se na svatbu s Pánem Ježíšem Kristem.

Pravá křesťanská církev je jen jedna. Nenechme se zmást spoustou různých společenství křesťanů s různými názvy, spoustou „církví“.

Co tím myslíme?

Bavíme-li se o křesťanských církvích, tak ať už jde o církev katolickou, evangelickou, českobratrskou a spoustu dalších, pravá církev sestává z jednotlivců, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako jediného zachránce a prostředníka mezi Bohem a lidmi. Kristova jedinečnost v celé světové historii, jeho božství a zároveň lidství, to spojuje jednotlivce v jednu pravou církev. (Pánu Bohu bude možná jedno, které „církve“ jsi byl členem, důležité je poznání Spasitele a život ve víře v něj). V praxi to znamená, že členem pravé církve může být křovák v zapadlém koutu Afriky, ale zároveň i eskymák na druhé straně Země – aniž by byli součástí křesťanské denominace (církve) stejného názvu.

V bibli je slovo „církev“ uváděno jako společenství následovníků Ježíše Krista. Apoštol Pavel přibližuje církev pomocí obrazů - Ježíš je zde hlavou církve a křesťané jsou jednotlivými orgány těla. Tak jako v lidském těle mají údy různé úkoly, mají i křesťané různá obdarování a úkoly (ať už přirozeného charakteru, jako např. určité nadání, vlohy, osobnost…tak i ty nadpřirozené, kterých je žel v západní církvi velmi málo. Mezi ně patří dary proroctví, poznání, uzdravování, osvobozování atd.). Dále evangelista Jan hovoří o pastýři (=Ježíš) a ovcích (=Ježíšovi učedníci, ti co ho následují). Na jiném místě se dočteme, že církev je Kristovou nevěstou.

Jednotlivé církve v dnešní době jsou velmi potřebné. Tato různorodost vyplývá z různorodosti lidských charakterů, vlastností nebo povah, nikoliv z různorodosti Boha. Není to rozhodně důkaz o mnohosti bohů, jak se to někdy můžeme doslechnout. Naopak – je to důkaz, že Bůh oceňuje každého jednotlivce, jeho charakter a povahu a přijímá každého, ať už je takový nebo makový.

Jeden člověk například vnímá, že Boha může a chce chválit tichým způsobem, ve ztišení – přidá se pak spíše k tradičním církvím, které kladou důraz na tichost. Jiný zase chválí Boha ze vší své síly, více se mu budou líbit bohoslužby církve, která dává prostor hlasitosti, například doprovází zpěv bubny. Rozpor mezi těmito dvěma křesťany je pouze zdánlivý. Oba mohou být členy jedné pravé církve. Pokud se tito dva setkají a budou sdílet svou víru ve Spasitele, měli by se přijímat jako členové jedné rodiny. Tímto nechci snižovat závažnost rozdělení mezi církvemi - ano, různá napětí, nesouhlas a rozbroje pramenící z rozdílného přístupu k Bibli existují. Ty jsou však tématem samy o sobě a je jim věnován prostor na jiných místech webu.

Pozn.

Možná jste potkali na cestách auto se znakem ryby. Ryba je znak křesťanů, resp.prvních křesťanů. Znakem ryby nakresleným do písku nebo do hlíny se první křesťané poznávali. Pokud tehdy křesťan potkal cizince a nevěděl co je zač, nakreslil půlkruh. Pokud cizinec dokreslil druhým půlkruhem rybu, potvrdil tím, že je také křesťan, spojenec. Řecký název ryby je „ichthys“, první písmena mohou mimo jiné znamenat také: Ježíš Kristus, Syn Boží, Spasitel. A to je to, co pro první křesťany bylo zásadní více než cokoliv jiného.

Další články:

V sekci otázek a odpovědí naleznete odpovědi na otázky typu „co je církev“, „která je ta správná“ apod.