Desatero přikázání

28.11.2011 01:25

Křesťanství je často vnímáno jako soubor příkazů, které je nutné naplňovat a tím uspokojit Boha. Mnozí se proto ptají, zda je vůbec možné všechny příkazy, včetně tzv. "desatera", naplnit? O tom je následující pojednání. Zde se věnujme pouze informativní stránce desatera. Jde o seznam přikázání, která Bůh dal skrze Mojžíše Izraelcům. Přikázání byla napsána "Božím prstem" na kamenných deskách. Text těchto deseti základních principů je uveden v druhé knize Mojžíšově 20:1-17. Tento text je zopakován v páté knize Mojžíšově, v páté kapitole. Určitě vám něco říká „Nezabiješ!“ nebo „Nepokradeš!“. Je zajímavé ovšem číst desatero v kontextu, tak jak je zapsáno – můžeme se tak dovědět, co je v pozadí těchto základních principů. Stejně tak zajímavé může být studium tehdejší izraelské pospolitosti, jak tato pravidla vnímali lidé v tehdejší době. Podívejme se stručně na ně.

 

1.přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh…nebudeš mít jiného boha mimo mne.“

2.přikázání:Nezobrazíš si Boha…nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit…“ (žádné obrazy, sochy, ikony)

3.přikázání:Nezneužiješ jména Hospodina…Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by Jeho jméno zneužíval…“

4.přikázání:Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý…“ (6 dní pracovat a 7 den odpočívat)

5.přikázání:Cti svého otce i matku…abys byl dlouho živ na zemi…“

6.přikázání:Nezabiješ.“

7.přikázání:Nesesmilníš.“

8.přikázání:Nepokradeš.“

9.přikázání:Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.“

10.přikázání:Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po jeho ženě… a vůbec po ničem, co mu patří.“

 

Jak vidíte, jsou to pravidla, která život usnadňují a dávají mu řád. Některá v dnešní době přijímáme bez diskuse (třeba „Nezabiješ.“). Jiná si přetváříme podle toho, jak se nám hodí (třeba „Nezcizoložíš.“). Ježíš Kristus přišel zákon doplnit, ne jej zrušit (Mt 5:17-19). Přišel mu navrátit ztracenou náplň. Platí tedy i pro nás. Je to zákon, který potřebuje pokud možno jasný výklad. Na otázku, které přikázání je nejdůležitější, odpovídá Ježíš:

Miluj svého Boha z celého srdce…“ a druhé je „Miluj svého bližního jako sám sebe“. (Mk 12)