Dinosauři a Bible

29.11.2011 14:16

Dinosaury obklopuje mnoho tajemství. Odkud se tu vzali? Vyvinuli se? Žili skutečně před mnoha milióny let? Co se s nimi stalo? Žijí někteří ještě dnes? Viděla kdy lidská bytost živého dinosaura?

Děti jsou stejně jako dospělí absolutně fascinováni těmito záhadnými monstry. Bylo napsáno mnoho knih a natočeno mnoho filmů, aby se ukojil zdánlivě nenasytný hlad po informacích o těchto tajemných tvorech. Pravdou ovšem zůstává, že neexistují žádné skutečné záhady, jakmile máte klíčové informace, jež nejsou obecně známy a jsou veřejnosti odpírány. 

Připojte se ke mně a podnikněme procházku dějinami, při níž objevíme některá ohromující fakta, jež zodpovědí mnoho z vašich otázek ohledně těchto „hrozných ještěrů“.

Existovali dinosauři opravdu?

Dinosauři zcela určitě pobíhali po Zemi v dávné minulosti! Fosilie dinosaurů byly nalezeny po celém světě, a jejich kosti jsou vystaveny v muzeích, aby je všichni mohli vidět. Vědci byli s to zrekonstruovat mnohé z jejich koster, takže víme mnoho o tom, jak asi dinosauři vypadali.

Jak velcí byli dinosauři?

Někteří byli malí jako kuřata, a další byli ještě menší. Samozřejmě někteří dinosauři byli velmi velcí, vážili až 80 tun a byli vysocí 12 metrů! Průměrná velikost dinosaura byla však zřejmě srovnatelná s malým koněm.

Kdy žili dinosauři?

Výklad, který jsme všichni již alespoň jednou slyšeli z filmů, televize, novin, a většiny časopisů a učebnic, zní, že dinosauři žili před mnoha milióny let. Podle evolucionistů „kralovali“ dinosauři na Zemi 140 miliónů let, a vymřeli před asi 65 milióny let. Avšak vědci nevyhrabávají ostatky označené těmito údaji. Odkrývají pouze dinosaury mrtvé (tzn. jejich kosti), a tyto kosti nemají nálepky s označením udávajícím, jak jsou staré. Myšlenka evoluce trvající milióny let je pouze evoluční verzí průběhu minulosti. Neexistoval žádný vědec, který byl svědkem života dinosaurů v této předpokládané dinosauří éře. Ve skutečnosti neexistuje žádný důkaz o tom, že svět a jeho fosilní vrstvy jsou staré milióny let. Žádný vědec nepozoroval dinosaury umírat. Vědci nalézají pouze zde a teď kosti, a protože mnozí z nich jsou evolucionisté, pokoušejí se zakomponovat historii dinosaurů do své koncepce. 

Jiní vědci zvaní kreacionisté mají odlišný názor na to, kdy dinosauři žili. Věří, že mohou rozřešit všechna údajná tajemství života dinosaurů a ukázat, jak se tyto důkazy báječně hodí do jejich koncepce minulosti. Jejich víra je založena na Bibli. Bible, zvláštní Boží kniha (či lépe řečeno sbírka knih), tvrdí, že každý z jejích autorů byl nadpřirozeně inspirován, aby napsal přesně to, co Tvůrce všech věcí od něho požadoval; tak, abychom se dověděli, odkud pocházíme (a odkud pocházeli dinosauři), proč jsme zde, a jaká bude naše budoucnost. První kniha Bible – 1. Mojžíšova (Genesis) – nás učí mnoho o tom, jak vznikl svět a život. Genesis nám říká, že vše stvořil Bůh – Zemi, hvězdy, slunce, měsíc, rostliny, zvířata i první lidský pár. Existují i různé skupiny uvnitř křesťanů, kteří se neshodují na tom, jak je Země stará, zda-li miliardy let, nebo jen cca 6000 let (pro někoho jistě bláznivé).

Odkud se tu dinosauři vzali?

Evolucionisté tvrdí, že se dinosauři vyvíjeli po milióny let. Představují si, že se jeden druh zvířete pomalu měnil (po dlouhou dobu) v druh jiný. Věří například, že se obojživelníci změnili v plazy (včetně dinosaurů) tímto postupným procesem. To by samozřejmě znamenalo, že by během této doby vývoje existovaly milióny tvorů, kteří by byli „něčím mezitím“, jak by se obojživelníci vyvíjeli v plazy. Důkazy o těchto „přechodných formách“, jak se nazývají, by měly být hojné. Avšak mnoho expertů na fosilie připouští, že nikde nebyla nalezena ani jedna nezpochybnitelná přechodná forma mezi jakoukoli skupinou tvorů a skupinou jinou. Kdyby se byli dinosauři vyvinuli z obojživelníků, musely by existovat například fosilní nálezy zvířat, jež jsou částečně dinosauři a částečně něco jiného.

Nikde však nenalezneme jediný důkaz o tomto stavu. Naopak, půjdete-li do kteréhokoli muzea, uvidíte fosilie dinosaurů, jež jsou 100 % dinosaury, nikoli něčím mezitím. Neexistují 25 %, 50 %, 75 %, či dokonce 99 % dinosauři – všichni jsou 100 % dinosaury!

Bible nám říká, že Bůh stvořil všechna suchozemská zvířata šestého dne stvoření. Jelikož byli dinosauři tvory suchozemskými, museli být vytvořeni tohoto dne, spolu s Adamem a Evou, již byli též učiněni šestého dne (Genesis 1: 24-31). Pokud Bůh vymyslel a stvořil dinosaury, bylo by šlo o tvory plně fungující, navržené tak, aby zastávali roli, pro niž byli vytvořeni, a byli by to 100 % dinosauři. Tento stav se přesně shoduje s důkazy z fosilních nálezů.

 

Evolucionisté prohlašují, že žádný člověk nikdy nežil v době dinosaurů. Bible však zcela jasně říká, že dinosauři a lidé společně žili. A opravdu (jak brzy uvidíme), je pro to spousta důkazů.

 

Co dinosauři jedli?

Bible učí (v Genesis 1: 29-30), že původním zvířatům (a prvním lidem) bylo nakázáno, aby byli vegetariány. V původním stvoření se maso nejedlo. A také neexistovala smrt. Byl to neposkvrněný svět, s Adamem a Evou a zvířaty (včetně dinosaurů) žijícími v dokonalé harmonii; jedli pouze rostliny.

Žel to tak příliš dlouho nezůstalo. Adam se vzbouřil proti svému Stvořiteli a přivedl do světa hřích (Genesis 3:1-7; Římanům 5:12). Kvůli této vzpouře se Adam (a tedy i všichni jeho potomci – vy i já) připravil o právo žít se svatým (bezhříšným) a spravedlivým Bohem. Bůh proto potrestal hřích smrtí.

Bible v celém svém textu (od Genesis po Zjevení) učí, že zvířata ani lidé neumírali, dokud Adam nezhřešil. To znamená, že nemohly existovat žádné zvířecí fosilie (a žádné dinosauří kosti) před spácháním prvního hříchu.

Po Adamově hříchu začala zvířata i lidé umírat. Byl to teď jiný svět, svět smrti a boje. Svět, který byl kdysi krásný, trpěl nyní pod prokletím vzneseným na něj Stvořitelem (Genesis 3: 14-19). Byl však dán slib (Genesis 3:15), že Bůh zajistí způsob, jak bude za hřích zaplacena pokuta, aby pro člověka existovala cesta, jak přijít k Bohu zpět (a tu cestu známe nyní pod jménem "Ježíš Kristus").

Proč nalézáme fosilie dinosaurů?

V Genesis 6 čteme, že všecko tělo (člověk i zvířata) „pokazilo svou cestu na zemi“ (Genesis 6:12). Snad zabíjeli lidé a zvířata jeden druhého; možná, že dinosauři začali zabíjet jiná zvířata i lidi. V každém případě popisuje Bible svět jako „zkažený“.

Kvůli této zkaženosti varoval Bůh zbožného muže jménem Nóacha, že hodlá zničit svět potopou (Genesis 6:13). Bůh mu proto poručil, aby postavil velkou loď (archu), aby všechny druhy suchozemských zvířat (což se jistě týkalo i dinosaurů) a Nóachova rodina mohli přežít na palubě, zatímco potopa ničila celou Zemi (Genesis 6: 14-20).

Někteří lidé si myslí, že dinosauři byli příliš velcí či že jich bylo příliš mnoho, aby se na Archu vešli. Avšak různých druhů dinosaurů nebylo zas tak mnoho. Existují jistě stovky dinosauřích jmen, ale mnoho z nich bylo dáno prostě jen kousku kosti či kostrám téhož dinosaura nalezeným v jiných zemích. Lze též oprávněně předpokládat, že různé velikosti, odchylky a pohlaví téhož druhu dinosaura vedly k jeho pojmenování různými jmény. Podívejte se například na tu spoustu různých odchylek a velikostí psů, ale všichni patří k jednomu druhu – psímu druhu! Ve skutečnosti mohlo existovat méně než 50 druhů dinosaurů.

Bůh poslal do Archy dvě z každého (z některých sedm) suchozemského zvířete (Genesis 7:2-3; 7:8-9) – neexistovaly výjimky. Proto museli být na palubě Archy i dinosauři. Ačkoli byl v oné velké lodi dostatek místa pro velká zvířata, snad poslal Bůh do Archy jejich mladé exempláře, kteří měli ještě dosti prostoru k růstu. Více o otázce, jak se mohli vlézt všechna zvířata do archy, je pojednáno v této mini-studii "Umožnila kapacita Noemovy archy nalodit všechna existující zvířata?"

Hm, a co se stalo se všemi těmi suchozemskými zvířaty, která se na Archu nedostala? Je to prosté, utopila se. Mnohá z nich pokryly tuny bahna, když rozbouřená voda pokrývala souši (Genesis 7:11-12, 19). V důsledku tohoto rychlého pohřbu se mnohá z těchto zvířat zachovala jako fosilie. Stalo-li se tak, očekávali bychom, že najdeme důkazy o miliardách mrtvol pohřbených v horninových vrstvách (vzniklých z tohoto bahna) po celém světě. A to je přesně to, co nalézáme. Podrobnosti v článku "Důkazy o biblické potopě"

Mimochodem, k Potopě za Nóachových dnů patrně došlo někdy před více než 4500 lety. Kreacionisté věří, že tato událost vytvořila mnohé z fosilních vrstev po celé Zemi. (Další fosilní vrstvy vznikly dalšími potopami, jak se Země slehávala po Potopě velké.) Fosilie dinosaurů, jež vznikly jako výsledek této Potopy, se tedy vytvořily asi před 4500 lety, ne před milióny let.

Žili dinosauři v současnosti?

Pokud různé druhy dinosaurů přežily Potopu, musely opustit Archu a žít v popotopním světě. 

V Bibli, V Jóbovi 40:15-24, Bůh popisuje Jóbovi (jenž žil po Potopě) velké zvíře, které Jób znal. O tomto velkém zvířeti, zvaném behemót, se říká, že „byl na počátku Božích cest“; snad šlo o největšího suchozemského živočicha, jakého Bůh stvořil. Pro ilustraci, jeho ocas byl jako cedr! Ačkoli některé biblické komentáře říkají, že mohlo jít o slona či hrocha, popis se ve skutečnosti hodí na dinosaura, třeba druhu Brachiosaurus. Sloni a hroši určitě nemají ocasy jako cedry! Velmi málo zvířat je ve skutečnosti vybráno v Bibli pro takový podrobný popis. Na rozdíl od názorů mnoha lidí nyní víme, že dinosaurům se dostává v Písmu více pozornosti než většině ostatních zvířat! Takže dinosauři – všechny ty různé druhy – jistě žili spolu s lidmi po Potopě. Příkladem je také fakt, že se nalezly dokonce měkké tkáně dinosauřích kostí, které nemohou vydržet déle než několik tisíc let...není možné, aby přežily desítky milionů let.

Toto tvrzení potvrzují také různé nálezy a nákresy dinosaurů, které nám zanechaly starověké kultury. Mnoho těchto nálezů se ani neprezentuje, neboť se automaticky pokládají za podvrhy ("existuje" totiž evoluce, jejíž základní myšlenky takové nálezy podrývají). Nicméně existuje mnoho  důkazů, které lze jenom těžko usvědčit z podvodu. Např. Zillmer v knize "Evoluce - podvod století" popisuje případ, kdy byl nalezen meč, na kterém byl vyobrazen dinosaurus. Tento dinosaurus byl však vyobrazen úplně jinak, než tehdejší věda pokládala v té době jako fakt. A skutečnost, že byla rytina vyobrazena správně potvrdily až nedávné výzkumy. Příkladů by se dalo nalézt více.

(Obr.níže stegosaurus v chrámu Angkor, Kambodža)

Jeden z kamenů nalezených v ICA Peru. Zobrazuje "ochočeného" dinosaura. Toto je jeden z mnoha tisíc kamenů nalezlých v dané lokalitě.

Jsou ve staré literatuře zmínky o dinosaurech?

Je zajímavé, že ve Starém zákoně je několikrát užito slovo „drak“. Ve většině případů by tam mohlo stát slovo dinosaurus a hodilo by se tam velmi dobře. Kreacionisté věří, že dinosauři byli nazýváni draky, než bylo slovo dinosaurus v 19. století zavedeno. Neočekávali bychom, že najdeme slovo dinosaurus v biblích jako je kralická, jelikož byla překládána dávno předtím, než vešlo toto slovo do užívání. V různých knihovnách po celém světě existuje též mnoho velmi starých dějepisných knih, jež detailně popisují draky a jejich setkání s lidmi. Je úžasné (ne však překvapivé pro kreacionisty), jak přesně tyto popisy draků odpovídají popisům dinosaurů (podle moderních vědců), zejména Tyrannosaura. Evolucionisté žel neberou tyto důkazy vážně. Proč? Jen proto, že věří, že lidé a dinosauři nežili současně! 

Avšak čím více se probíráme historickou literaturou, tím více poznáváme, že existují pádné důkazy o tom, že draci byli skutečnými zvířaty velmi podobnými našim moderním rekonstrukcím dinosaurů, a že zprávy o jejich existenci nám zachovali různí lidé, i před několika staletími.

Co se s dinosaury stalo?

Evolucionisté popouštějí plně uzdu své fantazii, když odpovídají na tuhle otázku. Kvůli své víře, že dinosauři „vládli“ na světě po milióny let, a pak vymizeli milióny let předtím, než se údajně vyvinul člověk, museli vyrukovat se všemi možnými dohady, jež by vysvětlily tohle „záhadné“ zmizení. Budete-li číst evolucionistickou literaturu, užasnete nad šíří nápadů týkajících se jejich údajného vymření. Předkládáme pouze výsek z této přehršle teorií:

Dinosauři zemřeli hlady; přejedením; byli otráveni; oslepli na šedý zákal a nemohli se rozmnožovat; savci jedli jejich vejce. Další příčiny zahrnují vulkanický prach, jedovaté plyny, komety, skvrny na slunci, meteority, hromadnou sebevraždu, zácpu, parazity, vysychání mozku (a tím větší stupiditu), vyhřezlé ploténky, změny ve složení vzduchu atd.

Je zřejmé, že evolucionisté nevědí, co se stalo, a chytají se stébla. Obávají se, že nelze nalézt uspokojivé vysvětlení...

Jedno takové vysvětlení však přece jen existuje. Odstraníte-li evoluční rámec, zbavíte se miliónů let, a pak vezmete Bibli vážně, najdete vysvětlení, jež se hodí k faktům a dává perfektní smysl:

V čase Potopy mnoho z mořských tvorů zemřelo, ale někteří přežili. Dále, všechna suchozemská zvířata vně Archy zemřela, ale zástupci všech druhů, kteří přežili v Arše, žili v novém světě po Potopě. Tato suchozemská zvířata (včetně dinosaurů) shledala, že nový svět je velmi odlišný od světa před Potopou. Kvůli (1) boji o potravu, jíž už nebyl dostatek, (2) jiným katastrofám, (3) člověku zabíjejícímu pro potravu (a snad i pro zábavu), a (4) zničeným biotopům, atd., vymíralo postupně mnoho druhů. A stalo se, že skupina zvířat, která nyní nazýváme dinosaury, prostě vymřela také. Vždyť i nyní vymírá každý rok docela dost zvířat. Vymírání se zdá být v historii Země pravidlem (ne tak utváření nových druhů zvířat, jak byste očekávali od evoluce).  

Uvidíme někdy živého dinosaura?

Odpověď zní patrně ne…ale co když přece? Existují vědci, kteří věří, že pár dinosaurů mohlo přežít v odlehlých džunglích. Vždyť i dnes stále objevujeme nové druhy zvířat a rostlin v oblastech, které byly do dneška příliš obtížně přístupné pro průzkum. Někteří domorodci v určitých zemích dokonce popisují zvířata, jež se podobají tomu, co asi byl dinosaurus.

Kreacionisté by samozřejmě nebyli překvapeni, kdyby někdo našel živého dinosaura. Avšak evolucionisté by pak museli vysvětlit, proč dogmaticky tvrdili, že člověk a dinosaurus nikdy nežili současně. Mám podezření, že by řekli něco v tom smyslu, že tento dinosaurus nějak přežil, protože byl uvězněn v odlehlé oblasti, jež se po milióny let nezměnila. Vidíte, ať se nalezne cokoli či ať je to sebevíce v rozporu s evolucionistovými názory, vždy bude s to zkonstruovat „odpověď“, protože evoluce je víra. Nejde o vědu – nejde o fakt!

Pokud chcete zjistit více informací, přikládám odkaz na krátký starší dokument (ke stažení), který ukazuje konkrétní indicie a příklady toho, co vypadá na existenci dinosaurů a lidí zároveň. (dinosauři a lidé).

Část textu použito od Kena Hama (Přeloženo z: „Dinosaurs and the Bible“, přeložil M. T., únor 2007)