Jak navázat ztracený vztah s Bohem? (přijmout spasení)

28.11.2011 00:48

Tento článek nemá za cíl obhajovat víru jako takovou, nebo argumentovat ve prospěch křesťanství! K tomu jsou určeny ostatní oblasti tohoto webu. Článek chápejte jako inspiraci pro uvědomění základních kroků plynoucích z Bible k tomu, abyste mohli obnovit svůj vztah s Bohem. Není to žádný povinný návod, ale spíše pomůcka pro orientaci v tom, jaký je stav člověka a jaký plán Bůh připravil pro to, abychom s Ním mohli navázat znovu vztah. Toto znovuobnovení Tvého ztraceného vztahu s Bohem je úzce spojené se 4 duchovními zákony, které je nutné nejenom rozumově pochopit a přijmout, ale také přijmout vírou. Podívejme se na tyto zákony podrobněji:

 

1.zákon: Bůh tě MILUJE a nabízí ti dokonalý PLÁN pro tvůj život.

(Uvedené verše jsou vzaty přímo z Bible, je však vhodné si je přečíst v kontextu.)

Boží láska

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

Boží plán

Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti“ (to znamená plný život, který má smysl). (Jan 10,10)

Proč je tedy tolik lidí, kteří tímto životem nežijí? Protože...

 

2. zákon: Člověk je HŘÍŠNÝ a ODDĚLENÝ od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku plán pro svůj život.

Člověk je hříšný

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23)

Člověk byl stvořen k tomu, aby žil ve společenství s Bohem. Rozhodl se však žít podle svých vlastních představ, nezávisle na Bohu. Tím bylo společenství s Bohem zničeno. Tento postoj se vyznačuje aktivním odporem nebo pasivní lhostejností k Bohu a je projevem toho, co Bible nazývá hřích.

Člověk je oddělený od Boha

Mzdou hříchu je smrt...“ (tzn. duchovní smrt, věčné zavržení a oddělení od Boha). (Římanům 6,23)

Tento obrázek znázorňuje, že Bůh je svatý a člověk je hříšný. Hřích tvoří hlubokou propast, která je odděluje. Žebřík znázorňuje neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími. Nic z toho však nedokáže vyřešit problém jeho hříchu.

Třetí zákon ukazuje jediný způsob, jak tuto propast překlenout...

 

3. zákon: Ježíš Kristus je JEDINÝM, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život. 

Ježíš za nás zemřel...

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Římanům 5,8)

Vstal z mrtvých...

„Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pěti stům bratří najednou.“ (1. Korintským 15,3-6)

...a je jedinou cestou k Bohu

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14,6)  

Tento obrázek znázorňuje, jak Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.

Nestačí však tyto tři zákony jen znát...

 

4. zákon: Ježíše Krista musíme osobně PŘIJMOUT jako Spasitele a Pána.

Teprve potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Ježíše Krista musíme přijmout

Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (Jan 1,12)

Ježíše přijímáme vírou

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ (Efezským 2,8-9)

Ježíše přijímáme osobním pozváním

Ježíš řekl: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu.“ (Zjevení 3,20)

Přijmout Ježíše znamená přiznat, že jsem hříšný, obrátit se k Bohu (pokání) a důvěřovat Ježíši, že vstoupí do mého života, že mi odpustí hříchy a že mě učiní takovým, jakým mě chce Bůh mít. Nestačí jen rozumem přijmout, že Ježíš je Syn Boží a že zemřel za naše hříchy. Nestačí ani žádný citový zážitek. Ježíše přijímáme vírou, rozhodnutím své vůle.

 

Tyto kruhy znázorňují dva způsoby života: 

law4_1.gif (4443 bytes)

 

ŽIVOT, KTERÝ SI ŘÍDÍ ČLOVĚK SÁM

Já - „Já“ na trůnu života

† - Ježíš mimo život

l - oblasti života si řídí člověk sám a musí také sám nést trest za své hříchy, nejsou mu odpuštěny a jeho život není v souladu s dokonalým Božím plánem

   
law4_2.gif (4587 bytes)

ŽIVOT, KTERÝ ŘÍDÍ KRISTUS

† - Ježíš na trůnu života

Já - „Já" podřízeno Ježíši

l - oblasti života řídí Kristus, člověk má Spasitele, proto nemusí nést trest za své hříchy, jsou mu odpuštěny a Ježíš uvádí jeho život do souladu s Božím plánem

 

Který kruh představuje tvůj život? Který kruh by sis pro svůj život vybral?

Dále je vysvětleno, jak můžeš Ježíše Krista přijmout.

Ježíše můžeš přijmout vírou v modlitbě, třeba hned teď. (Modlitba je rozhovor s Bohem). Bůh tě zná. Není důležité, jak krásná volíš slova, ale záleží na jejich upřímnosti. Zde je příklad, jak se můžeš modlit:

„Pane Ježíši, potřebuji tě. Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy. Odpusť mi prosím, že jsem Tě celý život ignoroval/a, a že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Nejsem dokonalý člověk a upřímně lituji svých vin. Otvírám ti proto dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána. Já už nemůžu - ty však můžeš...Prosím pomoz mi a veď me na cestě životem - dej mi sílu jít naplno za Tebou. Děkuji ti, že mi odpouštíš všechny mé hříchy. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.“

Vyjadřuje tato modlitba to, co by sis přál? Jestli ano, můžeš se tak teď modlit a Ježíš, jak zaslíbil, vstoupí do tvého života.

Modlil/a ses tuto modlitbu spasení?

Ne, mám ještě pochybnosti...

Pokud máš jakékoliv pochybnosti, obrať se na Boha! Zkus Jej kontaktovat pomocí modlitby...popros Jej, aby Ti dal poznat pravdu a vedl Tě tám, kde Tě chce mít...

Máš-li jakékoliv otázky, které si chceš nejprve vyřešit, můžeš přejít do sekce Otázky a odpovědi, kde odpovídáme na desítky nejčastějších otázek, které lidi většinou trápí v souvislosti s existencí Boha a křesťanskou vírou.

Nebo se můžete obrátit přímo na nás - rádi Ti pomůžeme, bude-li to v našich silách. Napište nám

Ano, právě jsem přijal/a Pána Ježíše do svého života

Gratuluji Ti k tomuto rozhodnutí...možná si to ještě neuvědomuješ, ale je to to nejdůležitější, co si kdy mohl/a ve svém životě udělat! Budeme moc rádi, když nám o svém rozhodnutí napíšeš (Napište nám).

Nyní, když jsi prijal/a Krista...

 

JAK SI MŮŽEŠ BÝT JIST/A, ŽE JEŽÍŠ JE VE TVÉM ŽIVOTĚ?

Byl jsi upřímný, když jsi v modlitbě zval Ježíše do svého života? Ježíš slíbil, jak je psáno ve Zjevení 3,20, že k tobě vejde. Věříš mu, že to udělal? Můžeš si být jistý, že Bůh odpověděl na tvou modlitbu. On je spolehlivý.


 

V BIBLI JE VŠEM, KDO PŘIJMOU PÁNA JEŽÍŠE, ZASLÍBEN VĚČNÝ ŽIVOT

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ (1. Janův 5,11-13)

Často Bohu děkuj za to, že Kristus vstoupil do tvého života a že tě nikdy neopustí (Židům 13,5).

Na základě jeho zaslíbení si můžeš být jistý, že Ježíš v tobě žije a že s ním máš už teď věčný život. On nikdy nelže.

Důležitá připomínka...


 

NESPOLÉHEJ NA POCITY

Pro nás jsou směrodatná zaslíbení Božího slova – Bible. Naše pocity jsou důležité, ale ne rozhodující. Křesťan žije vírou, to znamená, že se spoléhá na důvěryhodného Boha a jeho Slovo. Následující obrázek znázorňuje vztah mezi skutečností (Bůh a jeho slovo), vírou (naše důvěra v Boha a jeho slovo) a pocity.

[TRAIN DIAGRAM]

Vlak pojede s vagónem i bez něj. Bylo by však marné snažit se uvádět vlak do pohybu pomocí vagónu. Stejně tak náš křesťanský život půjde dopředu jen tehdy, když budeme věřit spolehlivému Bohu a jednat podle jeho slova, ne podle pocitů, které se často mění.


 

CO SE STALO, KDYŽ JSI PŘIJAL/A JEŽÍŠE?

V okamžiku, kdy jsi vírou přijal Ježíše do svého života, stalo se mimo jiné toto:

1. Ježíš vstoupil do tvého života (Zjevení 3,20).

2. Byly ti odpuštěny hříchy (Koloským 1,14).

3. Stal ses Božím dítětem (Jan 1,12)

4. Dostal jsi věčný život (Jan 5,24).

5. Začal jsi žít životem, který ti Bůh připravil a pro který tě stvořil (Jan 10,10; 2. Korintským 5,17; 1. Tesalonickým 5,18).


 

JAK MŮŽE KŘESŤAN RŮST VE VÍŘE?

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. Petrův 3,18)

Základem pro duchovní růst je naše neustálá důvěra Ježíši. V růstu ti pomohou:

Modlitba mluv denně s Bohem (Jan 15,7).
Boží slovo čti denně Bibli (Skutky 17,11). Začni Janovým evangeliem.
Poslušnost poslouchej Boha v každém okamžiku svého života (Jan 14,21).
Svědectví vyznávej Ježíše denně svým životem i slovy (Matouš 4,19; Jan 15,8).
Důvěra důvěřuj Ježíši v každé oblasti svého života (1 Petrův 5,7).

Zdrojem duchovního růstu je Duch svatý. Umožni mu, aby tě vedl ve tvém každodenním životě a svědectví.

V listu Židům 10,25 jsme napomínáni, abychom neopouštěli společenství křesťanů. Více polínek pohromadě hoří jasným plamenem. Odložíme-li však jedno stranou, rychle uhasíná a chladne. Podobně je tomu i s křesťany. Pokud ještě nejsi členem skupinky křesťanů, kteří se zabývají studiem Bible, zapoj se do některé. Navštěvuj také některou z církví, které vyznávají Krista a učí jeho Slovu – Bibli.

Pokud chceš pomoci s čímkoliv, co se týká Tvého nového křesťanského života, obrať se s důvěrou na nás (Napište nám). Moc rádi Ti pomůžeme. Rádi Ti pomůžeme skontaktovat nějaké křesťany v okolí Tvého bydliště, nebo Ti pošleme Bibli.

Doporučené články ke studiu:

Základní jádro křesťanství

Je Ježíš Bůh, nebo byl pouze mravní učitel?

Důkazy jedinečnosti Bible

Shrnutí výše uvedeného v multimediální podobě