Ježíš Kristus - alfa i omega křesťanství

28.11.2011 00:49

1 Janův 4:10 "V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy."

Víte, kdo byl Ježíš Kristus? Možná Vám to nejlépe přiblíží následující vyznání, které lze o Jeho charakteru vyčíst z Bible. Věříme, že by se pod níže uvedený text "podepsal"...:

Přišel jsem na tuto Zemi jako Boží syn z lásky k lidem, aby poznali Otce, od kterého přicházím, abych je zachránil, naplnil jim jejich životy, dal jim lásku a umožnil jim žít v Boží blízkosti - po celou věčnost. Každého z vás miluji takovou / takového, jakou / jakým jsi - se všemi hříchy, špatnostmi, zlem, kterých ses kdy dopustil/a – bez ohledu na to, jestli jsi někdy někoho zmlátil, okradl, znásilnil, ubližoval někomu psychicky, vydíral, lhal, šikanoval, manipuloval, zlobil jako dítě rodiče, nadával na mě, smál ses mi, úplně ses na mě vykašlal nebo jsi mě urážel – miluji Tě dokonce, i když jsi někoho týral, zabil nebo zavraždil. Prostě Tě miluji… úplnou, absolutní, nekonečnou, bezpodminečnou a dokonalou láskou, láskou, kterou si ani nedokážeš představit, dokud ji nezažiješ. 

Ano, miluji Tě – velmi bych si přál, abys tuto lásku mohl zažívat a našel jsi mě…je to láska, která Tě naplní a dá Ti pravý smysl života…Toužím po tom, být Tvým nejbližším přítelem a našem vzájemném vztahu. Stačí uvěřit v to, že Tě miluji natolik, že jsem kvůli tomu jako Boží syn sestoupil na tuto zem a nechal se ukřižovat i za Tvé hříchy, abys mohl dojít očištění – odpuštění hříchů - všeho špatného, co jsi kdy provedl a tím i věčného života v nebi. Vyznej mi, přiznej se ke všem těmto hříchům, špatnostem – a upřímně jich lituj – pros za odpuštění a já Ti pak dám i sílu k postupné nápravě a Tvoji proměně k novému stvoření, k novému životu s novým srdcem. Kdo je ve mně, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové! (2.Kor 5:17).

Vidím a znám Tvůj život do nejmenších podrobností a detailů, vím o každém Tvém nádechu i pohybu i to, kolik máš vlasů na hlavě. Nikdo tě nemůže chápat a rozumět Ti tak jako já. Právě proto, že nikdo na světě Tě nezná tak dobře jako já. Největší touhou mého srdce je starat se o Tebe a obdarovávat Tě v každém okamžiku tím nejlepším, co právě potřebuješ. Přišel jsem totiž, aby každý měl život a měl ho v hojnosti – (Jan 10,10) Chci být s Tebou, potěšovat Tě, odpuštět Ti a vodit Tě na klidná místa. Stačí k tomu málo – uvěř a začni mě upřímně hledat. Můj nebeský Otec totiž dal lidem zaslíbení, že každý, kdo mě bude hledat celým svým srdcem, mě nakonec opravdu najde - Jer 29:13. Nalezneš mě, budeš li mě opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší - 4. Moj. 4:9.

Jeremjáš 24:9 "Dám jim srdce, aby mě poznali, že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem."

Deuteronomium 4:29 "Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší."