Kouzla a magie - černá, bílá, nebo oranžová - původ stejný

04.12.2011 14:34

Magie...stále více populární slovo. S magií se setkáváme v každém druhém filmu a dokonce také pohádce. Média a internet je plný různých nabídek a návodů, jak v sobě objevit nadpřirozenou moc a jak "se naučit kouzlit". No není to atraktivní představa? Přiznám se, že jsem takovému vábení kdysi sám podlehl a představa nad ovládáním nějaké nadpřirozené moci mě vzrušovala.

Ale je něco takového možné? Z určitých zkušeností a svědectví mnoha lidí jsem přesvědčen, že ano...magické rituály a praktiky jsou tu téměř tak dlouho, jak lidstvo samo. Nabízí se tedy otázka - co se skrývá za těmito silami? Je skutečně pravda, že v káždém z nás "dřímá" nějaká moc, kterou jsme zapomněli používat? Nebo je to jinak?

Jsem přesvědčen o tom, že žádný člověk sám ze sebe tuto sílu NEMÁ ani mít nemůže. Může mu ji však někdo dát - resp. ony schopnosti zajišťovat a provádět...

Jelikož jsem křesťan, nabízím Vám křesťanské vysvětlení, které není jenom z Bible, jak by si možná někteří mysleli, ale je také podpořené osudy tisíců lidí, kteří si s magií zahrávali a málem kvůli tomu přišli o život...na konci článku nabízím odkazy na svědectví lidí, kteří si tímto sami prošli na vlastní kůži...

Bible odkrývá docela jasně pozadí těchto jevů. Bůh stvořil totiž nejenom nás lidi. Stvořil také duchovní svět - svět duchovních bytostí, které nazýváme anděly. Někdy na začátku byli andělé jenom dobří a sloužili Bohu. Jenže podobně jako člověk se proti Bohu vzbouřil, nastalo něco podobného také v této duchovní oblasti a značná část těchto bytostí (andělů), se také postavilo proti Bohu. Bůh je tedy smetl z "nebe"...resp. z Jeho blízkosti. A nyní jsou tito andělé známí jako "démoni".

A právě tito démoni jsou člověku velmi nepřátelští a nenávidí nejen nás, ale také Boha samotného. Proto se snaží zmařit Jeho záměr - zachraňovat lidi. Jejich primárním cílem je tedy držet lidi od Pravdy a záchrany v Ježíši Kristu co nejdál...vymýšlejí proto mnoho lží, systémů a nauk, svádějí lidi pocitem moci, pýchou a nadpřirozenem. No a paranormální jevy a magie jako taková jsou toho součástí.

Síla, která se za nadpřirozeným působením skrze magii skrývá, je tedy démonická! Mnoho lidí se ptá "a co bílá magie?"..."ta přece lidem pomáhá, ne?" Má odpověď je stále stejná a potvrzují to také zničené životy mnoha těch, kteří se tímto zabývali...Víte, ona nejhorší lež je ta, která se vydává za dobro, nebo taky ta, která v sobě nese kus nějaké pravdy...o to více je záludnější...

Pakliže tyto řádky čte někdo, kdo se magií zabývá, slyšte - Vaše moc není od Boha, rozhodně ne od Boha křesťanství a Bible. Ten tyto praktiky zavrhuje a zakazuje, neboť moc dobře ví, kam vedou a co se za nimi skrývá. Praktikování magie vede k démonické svázanosti až posedlosti.

Rád bych ještě ozřejmil jednu věc - síly nejsou vyrovnané! Není to jako jing a jang, že Satan a Bůh mají stejnou moc...to v žádném případě. Bůh je absolutně mocný a svrchnovaný. Kdyby chtěl, lusknutím prstů zničí všechny démony, včetně Satana samotného. To také udělá, ale ještě ten čas nenastal. Démoni mohou působit v životě lidí, ale mají stanovené jasné hranice...zjednodušeně řečeno mohou jenom tam, kam je člověk pozve. A magie je jedna z pozvánek, neboť obchází a v konečném důsledku ignoruje Boha.

Svědectví lidí, kteří se magií (a okultismem) zabývali

Svědectví 1 - zahrávala jsem si s jógou a hinduismem

Svědectví 2 - v zajetí okultismu

Svědectví 3 - byl jsem okultistou

Svědectví 4 - v zajetí démonů

Verše z Bible (Deuteronomium 18:10-13):

"Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Bůh v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha."

a dále příběh jednoho čaroděje z Bible (Skutky apoštolské 13:6-11)

"Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Tam se setkali s jakýmsi židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka; říkali mu Barjezus. Byl u dvora místodržitele Sergia Paula, muže vzdělaného. Ten k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Ale Elymas, ten kouzelník - tak se totiž vykládá jeho jméno - vystoupil proti nim a snažil se odvrátit místodržitele od víry. V tu chvíli Saul, kterému říkali také Pavel, byl naplněn Duchem svatým, upřel na Elymase zrak a řekl: "Ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně? Nyní na tebe dopadne Boží trest: Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh neslituje."...