Musíme se chovat dobře, aby nás "Pánbů" pustil do nebe...

28.11.2011 10:02

Kdyby platil následující výrok, pak by nebe bylo prázdné …

Abych to nějak tak vysvětlil. Všechna náboženství tohoto světa pracují na principu: „Chovej se dobře a možná se dostaneš do nebe.“ Mnohdy se takto jeví i křesťanství, když se začne chápat jako pouhé náboženství, ale to je hrubé nepochopení toho, oč tu vlastně jde. Mluvme o skutečném křesťanství, které není dáno denominačními hranicemi a které se zakládá na víře v jediného Boha a Spasitele Ježíše Krista, jak o tom všem mluví Bible. V ní se totiž setkáváme úplně s odlišným přístupem. Na dobrých skutcích v podstatě vůbec nezáleží. Podstatou všeho je víra v milosrdného Boha, který se sám za nás obětoval.

 Podstatou křesťanství  v biblickém slova smyslu není to, co má člověk udělat, aby se dostal k Bohu, ale co Bůh udělal pro člověka. Bohu nejde předně o to, co děláme nebo neděláme. Nepochopte mě špatně. Neříkám, že to není důležité, ale není to to primární. Bohu jde předně o to, zda mu věříme a důvěřujeme. Nejde mu o to, kolik uděláme dobrých skutků, ale o to, zda s Ním máme vztah. Hned vysvětlím proč:

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil“ (Efezským 2,8-10).

Biblicky řečeno, víra je jedinou podmínkou přijetí do nebe. Nic víc, nic míň. Skutky jsou svým způsobem až důsledkem naší víry. A nemluvím zde pouze o intelektuální víře, intelektuálním uznání Boží existence, ale o spolehnutí se na Boha v každé životní situaci, tedy o důvěře (v řečtině, ve které je napsán Nový zákon, znamená výraz pistis jak víru, tak důvěru). Z této důvěry tedy poté vyplývá také životní styl, který je naplněn skutky víry, skutky vycházející z víry.

„Víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá“ (Jakub 2,17).

Skutky tedy přirozeně následují víru člověka, ale nejsou základem pro přijetí do nebe. Pravá víra, důvěra Bohu, vede ke skutkům, ale člověk je přijat do nebe pouze na základě své víry, ne svých skutků. Bůh totiž požaduje dokonalost, a té nikdo svým životem nedosahuje. Kdyby tedy přijímal do nebe na základě našich skutků, tak by se tam nikdo nedostal a nebe by bylo prázdné.

Pete Lupton