Prorok, proroctví

28.11.2011 10:00

Křesťanské pojetí se od běžného pojetí tohoto pojmu výrazně liší. Známe proroctví Nostradama nebo Sibyly. Tito lidé hovořili o budoucnosti. Prorok je člověk se schopností vidět budoucnost a více anebo méně předat tuto budoucnost ostatním lidem. Křesťanský prorok naproti tomu je spíše prostředník mezi lidmi a Bohem. Nemusí nutně předpovídat budoucnost. Má schopnost porozumět Božímu slovu a vysvětlit je lidem. Umí správně porozumět jak budoucnosti, tak i minulosti a současnosti. Především ale nese lidem zprávu od Boha. V tomto smyslu byl největším prorokem Ježíš. V křesťanském pojetí je spousta proroků i v dnešní době. Jde o lidi, kteří nesou zprávu o Bohu a Ježíši Kristu a předávají ji ostatním.

V bibli jsou mnohá proroctví, je plná zpráv o tom, jaký Bůh je a jaký není. Kromě toho obsahuje bible také spoustu proroctví ohledně budoucnosti. Proroctví o zániku mnohých království, o vzniku nových, o Božích soudech nad městy a královstvími. Některá se naplnila, například proroctví o Týru, zapsané ve 23.kapitole Izajáše. Izajáš (žil v letech 739 – 686 před Kristem) prorokoval o zničení tohoto centra tehdejšího mezinárodního obchodu. V letech 585-572 obléhal Týr babylonský král Nebukadnesar a zničil je. Izajáš také prorokuje o tom, že Týr bude na 70 let zapomenut. To se také v letech 700 – 630 př.K. stalo, kdy silná Asyrie bránila Fénicii v mezinárodním obchodu.

Někteří moderní „teologové“ se snaží proroctví z bible doslova vystrnadit. Stačí např. posunout odhadované stáří biblické knihy, ve které dané proroctví je, o pár let, takže pisatel v podstatě věděl, že se událo to nebo ono, a vydával tento fakt jako své proroctví o budoucnosti. Pokud ale tímto způsobem zrevidujeme bibli, nezbude nám v podstatě nic. Pokud je tomu tak, je bible beze smyslu a navíc ji psali lidé, kteří záměrně uvádějí lidi v omyl a lžou. Archeologie nicméně bibli potvrzuje.

Samotný Mesiáš, zachránce Izraelského lidu, je tématem, kterému se starozákonní proroci věnovali velice často. Učení Izraelci znali slova proroků a byli schopni např. poradit Herodovi, kde má hledat nově narozeného židovského krále.
 

Michal Mrozek