Reinkarnace z křesťanského pohledu

19.12.2011 20:29

Reinkarnace duše je v poslední době stále více přijímaný náhled na smysl života. Mnozí lidé po vzoru asijských kultur věří, že smysl jejich existence je očišťovat svoji "karmu". Tedy provinění - řekněme hříchy, které daný člověk v minulých životech učinil.

Čím větší lajdák jste, tím horší věci si budete muset v dalším životě odpykat. Můžete se převtělit do jiného člověka, do jiného pohlaví...nebo taky třeba do kobylky:)

Smyslem tedy je, abyste si odčinili své špatné skutky. Musíte "očišťovat" svoji karmu. Další existence je jakýmsi trestem a odplatou za špatné jednání. A záleží na Vás, kolikrát se budete muset převtělovat. Konečným cílem je "rozplynout se v univerzu"...tedy dosáhnout nirvány.

 

Reinkarnace důkazy

Přečtěme si tvrzení obhájce reinkarnace:

"Zážitky vysvětlované reinkarnací mají vždy velmi podobný scénář. Nějaká osoba si vzpomíná na dřívější život, na podrobnosti z tohoto života, o kterých by neměl dotyčný nic vědět. Někteří lidé dokonce začnou i plynně mluvit cizími jazyky. Nezřídka jsou to jazyky, které lze obtížně určit, protože se jedná o dávno mrtvé jazyky, ovládané pouze několika odborníky. Po zkoumání zážitků z těchto "minulých" životů se ukazuje, že zážitky jsou ověřitelné, skutečné a dotyčná osoba neměla možnost tyto informace nikde získat. V některých případech přináší regresní zážitky do té doby neznámé podrobnosti."

 

Obecně tedy obhájci reinkarnace apelují na následující:

1) vzpomínky na "minulé životy", které se v mnohém překvapivě dají ověřit;

Někteří lidé si spontánně vzpomenou na "něco", co jakoby dříve zažili. Na místa, konkrétní lidi a situace. Nevědí však, o co se jedná. Při bližším zkoumání někdy zjišťují, že daná místa a osoby skutečně existují, aniž by je mohli znát. Zvláště zajímavý je tento fenomén u dětí, které mluví o něčem, co v životě neměli ještě možnost poznat a zažít.

2) vzpomínky při regresních terapiích, hypnóze apod.;

V reinkarnaci věří i spousty psychologů a "obyčejných" lékařů. Rozšířena je však nejvíce mezi léčiteli. Ti, při uvedení do různých hypnotických stavů slyší hovořit hypnotizovaného o skutečnostech, které při bližším zjištění skutečně existují, ale on nemohl znát.

3) cizí jazyky

Tzv. glosolálie, kdy člověk mluví v jazycích, které nezná.

4) učení o reinkarnaci v Bibli

Další argumentace je spíše na poli teologie, kdy mnohdy i ti, kteří si říkají křesťané, vyznávají tyto nauky, které jsou v přímém rozporu s celým poselstvím Bible. Gnostici tvrdí, že učení o reinkarnaci v Bibli bylo, a že jej vládnoucí "třída" v minulosti z Bible vymazala a upravila. Zároveň také odkazují na několik málo biblických míst, které překrucují, relativizují a vykládají je ve prospěch teorie převtělování.

 

Reinkarnace v křesťanství

ad 1) vzpomínky na "minulé životy"
 

Mnozí lidé při setkání s příběhy lidí, kteří si pamatují něco, co nemohli znát, skákají úžasem, že se setkávají s nadpřirozenem. Neuvědomují si však, že tyto skutečnosti nejen křesťanství nepotápějí a ani mu neprotiřečí, ale že je křesťanství nepřímo vysvětluje a identifikuje jejich pozadí. Když někteří vidí dítě mluvící vzdělaně a o něčem, co v životě nezažilo, pak se snaží sáhnout po logice a hned věří dané "osobě", že je tím, za koho se vydává. Tito "lidé" totiž často mluví o tom, že jsou zemřelí z minulosti a teď se ocitli v dítěti. No a chudáci přihlížející nemají důvod, proč by jim nevěřili.

Třeba Vám řeknou: "ale on ví to a to...a tyto skutečnosti on nemohl vědět...proto to musel být ten zemřelý..."

Co na to však Bible?

"Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách"

Bible jasně na mnoha místech popisuje, že existuje duchovní svět, který se skládá ze sil dobra (Boží andělé) a sil zla (padlí andělé v čele se Satanem). Tito padlí andělé (démoni) se snaží různými způsoby lidi obelhávat a škodit jim. Jejich primárním cílem je udržet lidi od Boha, aby nemohli být spaseni skrze Ježíše Krista.

Proto je odpověď na tuto otázku docela jednoduchá. Duchovní bytosti nás denně obklopují. Vědí o každém našem kroku, proto pro ně není problém vědět všechno, co věděl i zemřelý člověk. Vzpomínky na minulé životy jsou tedy "jen" informacemi, které buďto démoni vkládají do mysli člověka, nebo přímo sami říkají.

Málokdo si uvědomí, že naprosto stejná situace v bledě modrém existuje při jiné teorii, která reinkarnaci odporuje - vyvolávání duchů (spiritismus) - médium vyvolá "ducha", o kterém si myslí, že je to konkrétní zemřelá osoba, neboť se za ni samozřejmě vydává a ví věci, které mohla vědět pouze ona osoba. Není to však žádný zemřelý člověk, ale démon, který zná o zemřelé osobě všechny potřebné informace.

Kdo se trošku orientuje v této problematice tak ví, že i samotní zastánci spiritismu (vyvolávání duchů) považují tuto praxi za nebezpečnou. Už Vám však mnohdy nepoví, že na základě vyvolávání končí mnoho vyvolávačů na psychiatrii s halucinacemi, záhadně zemřou, stanou se z nich alkoholici, drogově závislí apod. Zkuste hádat proč?... Mimochodem mnoho médií se ptalo tzv."duchů", jak to je s reinkarnací? Ti však tuto nauku popírají...(ikdyž se jistě najdou i tací, kteří ji podpoří).

Takže tu máme na jedné straně paranormální znalosti např. dětí o prokazatelných věcech, které neznají. Na straně druhé paranormální znalosti "duchů" o prokazatelných věcech zemřelých lidí, kteří zase tvrdí, že nic takového není.

Už chápete, jak si s náma v rámci různých paranormálních jevů tyto "neznámé síly" hrají? Příkladů by se našlo více. Nejen reinkarnace a spiritismus. Je však žalostné, jak se dnes lidé oddávají andělským energiím a různým praktikám, které vědí, že existují, ale vůbec nevědí jak a proč.

ad 2) vzpomínky při regresních terapiích, hypnóze apod.

Hypnóza, regresní terapie apod...jsou jen jednou ze vstupních bran posednutí člověka. Léčitelé vyslechnou člověka, který je v hypnóze a říká věci, které si nemůže pamatovat, ale při probuzení neví, co říkal (u jiných terapií zase pamatuje a jakoby si vzpomíná na celý svůj život)....proč asi? Protože to nemluvil on, ale démon skrze něj.

Lidé by si měli více uvědomit, že to, co pokládají za "vědeckou" metodu - tedy hypnózu - je kriticky nebezpečné, neboť se lidé otevírají duchovnímu světu. Těžko říci, zda je tak ve 100% případů, nebo jen u některých forem hypnózy, obecně bychom však měli být u této metody velmi opatrní.

ad 3) Cizí jazyky

Pro křesťany toto není nic nového pod sluncem. Mluvení cizími jazyky je jeden z darů Ducha svatého, které dává své církvi, a které jsou popsány v Bibli. Stejnětak ale křesťané vědí, že tyto nadpřirozené projevy umí napodobovat i démoni. Proto myslím, že nemá smysl více rozebírat, kdo umí v těchto jazycích skrze "reinkarnované" mluvit...

ad 4) Učení o reinkarnaci v Bibli

Mnozí mají velký problém s tím, že by mohl existovat nějaký Bůh. U mnohých je tedy motivem odmítání Biblického Boha to, že ani nechtějí, aby existoval. Proto budou brojit proti Bibli zuby nehty (já to dříve dělal také:)...

pravdou však je, že:

  • učení o reinkarnaci přímo odporuje celému konzistentnímu poselství Bible - o oběti Ježíše Krista;

  • toto učení vylučuje hromada veršů a biblických míst;

  • Ježíš by vůbec nemusel udělat to, co udělal, kdyby existovala reinkarnace;

  • několik pár zrelativizovaných veršů, které zdánlivě mohou podporovat teorii reinkarnace však vylučuje velká spousta jiných veršů...pokud by tedy skutečně ony inkriminované verše mluvily o reinkarnaci, pak by Bible byla skutečně jen snouškou protichůdných lidských výmyslů - a ne Božím slovem, jak křesťané věří;

  • učení o reinkarnaci nemohl nikdo vymazat ze svitků Bible, neboť:

a) starozákonní zdroje sahají do minulosti ještě před vznikem křesťanství (kumránské svitky)

b) novozákonní svitky byly sepsány velmi brzy, za života mnohých přímých učedníků a apoštolů, kteří sepsali učení Ježíše Krista

c) mnoho NZ svitků bylo nalezeno geograficky jinde, než sahala moc tehdejšího Říma a jiných, kteří mohli něco vymazat a upravit

 

Jeden příklad z Bible za všechny:

"A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých..." Židům 9:27-28 (ačkoliv i tento verš zastánci reinkarnace napadají)

 

Jak to je tedy s karmou?

Podívejme se na obrázkovou ilustraci níže. Máme zde 3 osoby. Všechny tři se ve svém životě snaží žít dobrý život. Snaží se dělat co nejvíce dobrých skutků a domnívají se, že jim to snad po smrti projde, a že případně (pokud nějaký Bůh bude) mu řeknou, že přece dělali mnoho dobrých skutků.

Osoba A si vedla tak nastejno...spolu s dobrými skutky stále činila mnoho zlých.

Osoba B byla "lepším" člověkem...učinila více dobrých, než-li špatných skutků.

Osoba C byla relativně nejlepším člověkem. V lidských měřítkách by někdo mohl říci, že "byl dobrým člověkem"...udělal mnoho dobrého....ALE....je tu jedno "ale" - stále je prostě jen chybující (hříšný) člověk, který dělá chyby...

 

hr

 

A to je ten zásadní problém - nejsme dokonalí. Jsme chybující - hříšní!

Tento problém způsobuje, že jsme odděleni hlubokou propastí od Svatého, čistého a dokonalého Boha (obr. níže). Černé šipky znázorňují naše snahy se k Bohu co nejvíce přiblížit (ať již dobrými skutky, nebo různým náboženstvím).

mo

Dám Vám otázku: "Kde je tady prostor pro reinkarnaci?"; "Kde je tady prosto pro očišťování karmy?" Ať se snažíte jakkoliv, pořád si vedle zeleného sloupečku dobrých skutků a dobrého života budete "stavět" i červený sloupeček nedokonalostí a špatných činů, myšlenek, jednání. Logicky tedy nemůžete nikdy dosáhnout toho, že si odčiníte to, co jste si natropili - minimálně ne z křesťanského pohledu. A to Bůh bible moc dobře ví. Proto přišel s jiným řešením!

Poslal na Zemi svého jediného Syna - Ježíše Krista, který se stal člověkem, a který dokonalý - bez hříchu, bez vady, bez "červeného sloupečku"...položil život za nás, aby ti, kteří tomu uvěří a přijmou tuto oběť, byli očištěni od svých hříchů - prakticky to tedy znamená vymazání našeho dluhu - smazání červeného sloupečku.

Jeho pak Bůh vzkřísil z mrtvých a dal mu veškerou moc na nebi i na Zemi. Ježíš Kristus je živý Bůh, který nám nabízí východisko z našich životů a beznadějných situací.

most Ježíš

Mnozí říkají, že je to nespravedlivé - ale Bůh v Bibli jasně řekl: "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život."

To je základní východisko - s červeným sloupečkem - tedy nánosem špíny, nás Bůh k sobě nepřijme. Nepustí nás a ani nemůže! On je totiž dokonalý a nic dokonalého nesnese nedokonalost. On nám však tuto dokonalost zařídil velmi zvláštním způsobem - zástupnou obětí Ježíše Krista. On na sobě nesl hříchy světa.

A dává tuto nabídku i Tobě. Chceš žít a obnovit svůj ztracený vztah s Bohem, kterého Tvé vnitřní já podvědomě hledá a zná? Pak Ti nepomůže žádné lidské snažení - ani dobré skutky. Neboť s každým úspěchem si neseš také neúspěchy. Musíš vyznat, že nejsi dokonalý, že jsi hříšný člověk a musíš chtít se změnit.

Jediný, kdo Ti může pomoci, je samotný Bůh. A On už to udělal. Teď však záleží na Tobě, jak se ve vztahu k Němu zachováš. Chceš přejít přes propast po tomto mostě? Pokud Tvá odpověď zní ano, mrkni  ZDE .

DOPORUČENÝ ČLÁNEK K TÉMATU - problémy s reinkarnací