Smysl utrpení v životě křesťana

30.11.2011 11:14

Jedním z důležitých momentů je skutečnost jak hodnotíme utrpení. Často se ptáme otázkou PROČ ale v Písmu se boží lidé ptali i jinou otázkou – co mi tímto chce Bůh sdělit? Asi nikdy nepřijdeme na odpověď proč přesně Bůh dopouští utrpení, ale můžeme přijít na to, co mi utrpením chce sdělit. Osobně se chci učit na utrpení dívat pod tímto úhlem.

Zde uvádíme několik stručných bodů k zamyšlení.

 

Trpělivá vytrvalost

1.P. 2:19-22

V textu se píše o nezaslouženém utrpení. Jsme velmi citliví na nezasloužené příkoří. Jenže Kristus nás učí skrze svůj příklad něco jiného; skrze nezasloužené utrpení vlastně jdeme v jeho šlépějích, jakkoli se nám to může zdát nesmyslné a skandální. V podstatě toto je část našeho následování Krista. Současná doba je charakteristická instantními věcmi a rychlostí. Příkladem jsou počítače – např. slyším, že někdo má rychlý počítač. Rychlost je potom v tom, že počítač dělá operace v průměru o 10 vteřin rychleji. Aby se ale rychlost zvýšila, musíte zaplatit hodně peněz. Moje otázka občas je, co onen člověk s těmi ušetřenými vteřinami dělá…Jiný příklad jsou „adrenalinové sporty“. Jde o to, že v krátké době, v podstatě z malým úsilím (oproti třeba atletice) dosáhnete maximálního požitku. Jak instantní přístup v věcem, tak rychlost vyjadřují určitý rys současného člověka, kterým je netrpělivost. Všechno musí být rychle. Jenže skrze utrpení se učíme vydržet. Utrpení totiž není většinou záležitost několika minut ale trvá dlouho, nese následky. Bůh chce služebníky, kteří se nejen nadchnou ale kteří i vydrží.

 

Svatost a dospělost

Žd. 2:10, Jk. 1:2-4

Vidíme, že Kristovo utrpení byl určitý test jeho poslušnosti. U Jakuba přímo čteme, že smyslem utrpení je dokonalost – ve smyslu svatosti. Utrpení tedy vede ke svatosti. Tím není řečeno, že skrze utrpení člověk musí nezbytně duchovně růst, pouze to, že utrpení je příležitostí k růstu. Proč – uprostřed utrpení si člověk klade otázky, které by si normálně nekladl, musí se vyrovnávat s překážkami, což vede k růstu do dospělosti, k růstu charakteru nebo i naopak – může to člověka zničit. Několik příkladů (Žd. 12, 11) – výchova resp. kázeň- vede k dobru dítěte i když není příjemná. Ž.66,10 – zkoušky přirovnány k přečišťování stříbra – srv. 1P. 1,6-7. Tedy až žár vyplaví nečistotu. Jn. 15, 1-8 – až pročištění přinese úrodu. Třikrát vidíme, že skrze negativní proces dochází k pozitivnímu výsledku. Pochopitelně toto člověk pochopí až když je po všem, těžko se to vysvětluje někomu, kdo utrpením prochází. Nicméně mi jistě dáte za pravdu, že mnoho utrpení, kterým jste si prošli se jeví při zpětném pohledu jako velmi přínosné...

 

Služba

Ef, 3:1a13, Kol, 1:24, 2Tim. 2:8-10

Pavel mluví o svém utrpení kvůli třem skupinám – pohanům, církvi a vyvoleným. O co jde? Jedná se o známý princip, že pokud má něco žít, něco jiného musí zemřít. Skrze utrpení matky roste další život…toto platí i o jiných oblastech. V současné době se hodně mluví o „kvalitě života“. Jinak řečeno – nárok na plný život. Nechce se umírat, trpět. Jenže bez utrpení neporostou sbory, mládeže. Aby přicházeli noví lidé k víře, aby se posilovali věřící, Pavel musel trpět, musel něco přinést na oltář – konkrétně – sám sebe.

 

Naděje věčné slávy

Mt. 5:10-12

Asi bude něco na tom, že mnoho probuzení se odehrálo mezi chudými lidmi a že i dnes probuzení často (ne vždy) probíhají v chudých zemích. Uprostřed utrpení si člověk více uvědomuje, že jeho domov není na této zemi. Pokud si člověk vytvoří „ráj na zemi“ potom se mu nechce do ráje v nebi. Proč se těšit na něco, co do jisté míry mám zde? Problém dnešní západní společnosti – snaha o tento pozemský ráj. Jenže ono to bez Boha nejde…

 

Myšlenka na závěr. Jen jednou v evangeliích Kristus někoho nazve Satanem – je to Petr a to v okamžiku, kdy Ježíše zrazuje od cesty kříže. Jinými slovy, křesťanství bez kříže je satanská myšlenka. D. Bonhoeffer řekl, že satan se dostal do církve tak, že ji odloučil od Kristova kříže. Na nás je, abychom na tuto hru nepřistoupili. Naším cílem není utrpení, ale oslavení, jenže to vede přes utrpení, které může mít mnoho různých rozměrů, podle toho, kam nás Pán postavil.

 

Na otázku utrpení a bolesti v životě křesťana se můžeme podívat i z jiné perspektivy. Poslechněte si i následující zamyšlení.

část textu David Novák