Vyznání víry

28.11.2011 01:23

Apoštolské vyznání víry shrnující podstatu křesťanské víry, na které se shodují křesťané napříč církvemi

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

 

Pakliže by vás zajímalo, čemu konkrétněji věříme, je naše vyznání toto - věříme v:

  1. Suverenitu a milost Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha svatého ve stvoření, prozřetelnosti, zjevení, vykoupení, posledním soudu a konci tohoto světa.
  2. Boží inspiraci Bible a její celou věrohodnost a nejvyšší autoritu ve věcech víry a způsobu života.
  3. Všeobecnou hříšnost a vinu padlého člověka, která jej činí předmětem Božího hněvu a zavržení.
  4. Zástupnou oběť vtěleného Božího Syna, Ježíše Krista, jako jediný a dostačující základ vykoupení z viny a z moci hříchu a jeho věčných následků.
  5. Ospravedlnění hříšníka pouze Boží milostí, prostřednictvím víry v Krista ukřižovaného a vzkříšeného z mrtvých.
  6. Osvěcující, obnovující a posvěcující dílo Boha Ducha svatého v nás.
  7. Kněžství všech věřících, kteří tvoří všeobecnou církev: tělo, jehož hlavou je Kristus a které je vázáno jeho přikázáním hlásat evangelium celému světu.
  8. Očekávání osobního a viditelného návratu Pána Ježíše Krista v moci a slávě.