Židé, Izrael

28.11.2011 10:01

Židé jsou lidským národem, jehož kořeny sahají podle Bible velmi blízko stvoření světa (blízko době po potopě). První jedince tohoto národa můžeme spojit s osobou Noeho, či Abraháma. Oba tito muži se totiž těšili zvláštní přízni od Boha pro svoji víru a oddanost. Bůh si od stvoření světa a následného pádu lidstva do vzpoury považoval právě ty jedince, kteří se od Něho neodvraceli a Boha hledali. Proto bychom mohli vystopovat skutečnost, že Izrael (tedy Židy) si Bůh vyvolil ne proto, že by na ostatní kašlal, ale v neposlední řadě proto, že jejich otcové byli Bohu věrní.

Genesis (17:1-9)..."Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem." Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních."...

Bůh si tedy vyvolil Abrahama, skrze kterého dal povstat velkému a kdysi mocnému národu (za krále Davida či Šalomouna). Nesmíme však chápat toto privilegium jako absolutní exkluzivitu, ve které Bůh ignoruje ostatní. Tuto exkluzivitu lze chápat jako oddělenost ke službě. Skrze Izrael měly ostatní národy vidět slávu skutečného Boha a tím se také k němu obracet (ačkoliv mnohdy tomto úkolu selhávali). Izrael byl otevřený vůči ostatním národům - kdo chtěl Boha uctívat, mohl mezi židy přijít...Bible zachycuje nejeden případ takové konverze a dokonce některé osoby, které původně nebyly Židy, jsou uvedeny v rodokmenu samotného Ježíše. Již tímto gestem Bůh ukazuje, že nikomu nestraní.

Úkol Izraele

- uctívat Boha

- žít oddělený život podle Božích měřítek

- skrze Izrael měl povstat mesiáš, který nastolil novou smlouvu mezi Bohem a člověkem

Bůh uzavřel s Židy smlouvu, které nyní říkáme "stará"...mnohé prvky této smlouvy byly předobrazem toho, co má přijít jako smlouva nová - tedy spása skrze Ježíše Krista.

Narozením, působením, ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista nabyla platnost nová smlouva mezi Bohem a člověkem. Hřích, který je základní problém člověka a odděluje jej od Boha musel být ve staré smlouvě usmiřován pomocí prolité krve obětních zvířat. Mělo to mimo jiné symbolizovat závažnost hříchu - tedy za hřích musí být prolita krev...celý tento systém však byl předobrazem jedné dokonalé oběti...a to oběti samotného Boha - Ježíše Krista. Touto obětí Ježíš nastolil novou smlouvu. Lidé už nemusí za své hříchy nic obětovávat...nejvyšší a dokonalou oběť přinesl sám Bůh...Nyní je třeba ji osobně přijmout a vyznat svoji ztracenost před Bohem...Jak navázat ztracený vztah s Bohem? (přijmout spasení)

Nový zákon v Bibli popisuje každého novozákonního věřícího, jako "duchovní Izrael". Ne tedy podle předků, ale podle Ducha Božího, který je jim dán. Nicméně i nyní má Bůh s Izraelem své plány, vznik samostatného státu Izrael před pár desítkami let, je toho nezporným důkazem...

Více v článku Příroda, Židé a svědomí jako důkaz Boží existence?