Znovuzrození

28.11.2011 10:01

Znovuzrození je ústředním tématem křesťanské zvěsti. Bez nového narození do nebeského království (v duchovním slova smyslu), nelze mít obecenství s Bohem. Existuje mnoho těch, kteří se považují za křesťany, ale stále nedospěli do fáze znovuzrození, tedy "narození shůry". Bible ukazuje, že jsme jako lidé padlé stvoření a duchovně mrtví. Žijeme sice v těle, které dělá mnoho úkonů apod. Nicméně jsme mrtví v duchovním smyslu - neboť nejsme schopni prožívat vztah a napojení s naším stvořitelem. Toto je základní problém každého člověka a dovolím si říci také to, po čem každý člověk intuitivně prahne a co se snaží celý život nalézt (naplnění, pokoj, štěstí, smysl...).Jedním z ústředních biblických míst pro tuto nauku lze nalézt zde: Jan (3:1-19)

..."Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha." Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé."...

Ježíš nechodil okolo horké kaše a řekl Nikodémovy to, co bylo nejdůležitější. Po tom, co mu tuto informaci sdělil také přiblížil, jak se takové duchovní narození může stát - poukazoval na sebe a svoji výkupnou oběť, která vyústila v smrt na kříži a vzkříšení. Základní podmínkou znovuzrození je uznání vlastní nedokonalosti a hříšnosti a upřímná víra(důvěra) v Ježíše Krista a to, co pro nás učinil. Podle Bible totiž každý člověk zaslouží spravedlivý trest - smrt. Protože nikdo není dokonalý, každý činí zlo v Božích očích, jehož měřítka jsou daleko přísnější, než ty naše deformované a změněné podle našich představ...Ale Bůh nás miluje...proto nás nechtěl jenom tak odsoudit a vyhladit, ale přišel s řešením...stal se jedním z nás v osobě Ježíše Krista, nesl na svých bedrech zlo a hříchy světa. Když pak byl zavražděn na kříži jako nevinný, bylo "dokonáno". Zaplatil výkupné, abychom my nemuseli být odsouzeni. Po nás Bůh chce, abychom uznali naši ztracenost a chyby a vírou přijali tuto oběť. Tímto "přejdeme ze smrti do života", jak je psáno v Bibli a narodíme se shůry. Jak na tuto nabídku zareaguješ ty, milý čtenáři, milá čtenářko? Prozkoumáš, jestli na tom něco je? Nebo tímto úžasným darem pohrdneš a prohlásíš jej za hloupost? Tato zvěst a zpráva o kříži zní docela bláznivě, že? Sama Bible to potvrzuje:

1 Korintským 1:18-25 "Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: 'Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.' Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé."

Některé církve učí, že znovuzrození nastává v okamžiku křtu - a to i např. nemluvňat, které nemají ani ponětí o tom, co se to s nimi děje. Toto pojetí podle našeho názoru není správné, ani biblické, neboť Biblický kontext a lidská zkušenost ukazuje na to, že toto rozhodnutí musí učinit svobodně každý člověk sám za sebe.

Pro informaci o tom, jak se znovu narodit, přečtěte Základní jádro křesťanství